Stichting Molens in Menaldumadeel

Molens mdeel (1402) 25062016 FOTOKOOPMANS def.jpg

Over de stichting

Molens dienen te worden beschermd als historisch werktuig en hebben wind en water nodig om in beweging te komen. Voor het behoud is het essentieel dat zoveel mogelijk mensen en organisaties het belang en de betekenis van molens inzien en er wat voor over hebben. Letterlijk in de vorm van geld en figuurlijk in de vorm van steun als de belangen in het geding zijn. U bent het die het mooie en bijzondere van de molens moet uitdragen én hoe belangrijk het is dat zij behouden blijven.

Wij willen er voor zorgen dat de molens als bijzondere monumenten niet alleen nu, maar ook in de toekomst de plek in onze samenleving krijgen die zij verdienen. Bestuursleden, molenaars en vrijwilligers – en nog vele anderen – dragen onbetaald bij aan een succesvol molenbehoud. Maar er is ook geld nodig om er voor te zorgen dat molens in goede staat blijven. Help ons daarom ook als donateur mee om de werkende cultuurhistorische monumenten te behouden.

De eenhoorn kenmerkt  niet alleen het wapen van Menameradiel, maar versiert ook de vangstok van de molens die de stichting beheert. Dit dier heeft nooit bestaan. In fabels is het vaak zo wild dat het amper te temmen is. De eenhoorn ligt op de vangstok; dat wil zeggen dat hij is getemd. Misschien geldt bij het stilzetten, het vangen, van de molens wel hetzelfde als in de wapenspreuk wordt aangegeven: Kalmte wint het van onberaden felheid!

Bestuur Stichting Molens in Menaldumadeel :

  • L. Pen (voorzitter)
  • D. v.d. Witte, (vice voorzitter)
  • D. Elsma (secretaris)
  • H. Hofstra (penningmeester)
  • D. Wijbenga (technische zaken/onderhoud)
  • G. IJsselmuiden (PR)

Wilt u iets vragen of doorgeven dan kan via ons secretariaat:

Secretariaat Stichting Molens in Menaldumadeel

t.a.v. Dhr. D. Elsma

Haven 5

9035 Bc Dronrijp

Email: dirk.elsma@gmail.com

 

PRIVACY VERKLARING
Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting van haar
donateurs, sponsoren, vrijwilligers, vrijwillig molenaars, bestuursleden, relaties en andere geïnteresseerden, verwerkt. De secretaris is hiervoor verantwoordelijk.
Voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en emailadres
worden gebruikt voor onderling contact tussen bestuursleden, vrijwillig molenaars en
vrijwilligers én door de secretaris van de stichting die gericht per mail informatie deelt met alle bij de molenstichting direct betrokken.

Eerdergenoemde persoonsgegevens worden in een actuele adressenlijst die per mail wordt verzonden, opgenomen. Van de vrijwillig molenaars worden alleen met toestemming van betrokkenen, naam en telefoonnummer vastgelegd op informatiepanelen bij de molens, in het jaarverslag, op de website van de stichting en op de sites van de molendatabases.

De stichting maakt regelmatig en zeker bij evenementen / extra activiteiten foto’s van
vrijwilligers en vrijwillig molenaars. De foto’s worden alleen met toestemming gebruikt,
gedeeld en of gedupliceerd voor voornamelijk folders, jaarverslagen, publicaties en voor de website van de stichting. Alleen van bestuursleden worden geboortedatum, geboorteplaats en een kopie van paspoort of rijbewijs vastgelegd om te kunnen worden ingeschreven in het handelsregister KvK nummer 41002202.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens is na vertrek van een vrijwilliger, vrijwillig
molenaar of bestuurslid zeven jaar, tenzij de desbetreffende persoon schriftelijk kenbaar
heeft gemaakt dat dit voor altijd of niet is toegestaan. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn of wanneer is aangegeven dat de persoonsgegevens niet mogen bewaard, zal de stichting ze vernietigen.

Van donateurs en sponsoren en van relaties, organisaties, instellingen, stichtingen,
verenigingen en vrijwilligers die alleen het jaarverslag krijgen toegestuurd, worden naam, adres, postcode, woonplaats en email adres in een bestand bijgehouden en gebruikt voor het verzenden van het jaarverslag, een betalingsherinnering of nieuwsbrief. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van deze met wachtwoorden beveiligde bestanden. Ook voor het contact over het donateurschap en de eventuele opzegging hiervan, voor het verstrekken van de door donateurs en andere geïnteresseerden aangevraagde informatie, worden alleen naam, adresgegevens en / of emailadres gebruikt. Naam en bankrekening worden uitsluitend gebruikt om betalingen zoals bijdragen van donateurs af te wikkelen. Wanneer een donateur of sponsor aangeeft niet meer te willen bijdragen, worden naam en adresgegevens direct uit het bestand verwijderd.